Kancelaria Prawna Pro Bono prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia roszczeń z umów kredytów frankowych.

    W ramach naszych działań oferujemy przeprowadzenie analizy umowy kredytu frankowego pod kątem jej nieważności w całości lub części, pozyskania wszelkiej dokumentacji z banków, celem wyliczenia wartości przedmiotu sporu, a także reprezentujemy naszych klientów przed bankami w postępowaniach reklamacyjnych, a następnie kompleksowo prowadzimy sprawy sądowe.

    Dla naszych klientów podejmujemy próby zabezpieczenia roszczeń na etapie postępowania sądowego poprzez zawieszenie na czas trwania procesu obowiązku spłaty rat kredytowych.

    Korzystne dla osób posiadających kredyty frankowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz będące jego następstwem wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie Państwa Dziubaków spowodowało znaczny wzrost wygranych z bankami w sprawach kredytów w walucie obcej (tu CHF), a co za tym idzie większe zainteresowanie osób posiadających taki kredyt dochodzeniem roszczeń.


    Sądy coraz częściej unieważniając umowy kredytowe wskazując na jednostronność i kształtowania przez banki umów kredytów frankowych, których zapisy zawierały klauzule niedozwolone (abuzywne). W umowach tych banki stosowały dowolność kształtowania kursu CHF (który bardzo często był nawet o 20% wyższy niż średni kurs NBP), a także nie wskazywały w jakikolwiek sposób kryteriów ustalania kursu franka szwajcarskiego. Klientom bardzo często oferowano także kredyty frankowe, albowiem zdolność kredytowa w walucie obcej była wyższa, aniżeli w złotówkach.

    Kancelaria Prawna Pro Bono prowadzi sprawy o kredyty frankowe kompleksowo. Tam, gdzie jest to możliwe dochodzimy także roszczeń z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które to umowy zabezpieczały jedynie interesy banku, opłacane zaś były przez kredytobiorców, a trwały często długie lata, gdyż na skutek wzrostu kursu waluty, wkład własny klienta, w miarę spłaty rat, zamiast się podwyższać, malał.

Masz problem? Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas!