Na skutek lockodownu utraciłeś zyski albo poniosłeś stratę?

Kancelaria Prawna Pro Bono prowadzi sprawy o odszkodowanie za utracone dochody  dla zamkniętych i ograniczonych na skutek lockdownu branż. Pomagamy przedsiębiorcom z branży m.in. gastronomicznej, hotelarskiej, fitness, handlowej i ich kontrahentów, którzy również ponieśli straty. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność finansową za skutki swoich działań podejmowanych na podstawie przepisów prawa niezgodnych z Konstytucją.
Tarcze antykryzysowe nie rekompensują przedsiębiorcom ponoszonych w trakcie lockdownu kosztów prowadzenia działalności, a tym bardziej utraconych dochodów. Co więcej, wielu przedsiębiorców nie otrzymało żadnej pomocy, bo nie posiadają w rejestrach odpowiedniego PKD, które uprawnia do skorzystania z tarczy, albo nie jest to działalność wiodąca. Nie otrzymali i nie otrzymają żadnej pomocy Państwa również ci przedsiębiorcy, którzy otworzyli swoje działalności w roku 2020 – po zapewnieniach Premiera, że wirus jest już w odwrocie i nie trzeba się go bać -
Występujemy też z roszczeniami o zadośćuczynienia dla przedsiębiorców za krzywdy niemajątkowe. Stresowe sytuacje związane z niepewnym jutrem, brakiem jasnych informacji co do terminu ponownego otwarcia przedsiębiorstw stawiają przedsiębiorców w sytuacjach stresowych, które prowadzą do rozstroju zdrowia, najczęściej nerwic, depresji, stanów lękowych, co dobija się na życiu rodzinnym i zawodowym przedsiębiorców.

Przedsiębiorco, otrzymałeś karę od Sanepidu za podjęcie działalności pomimo zakazu?

Nasza Kancelaria Prawna prowadzi sprawy związane z uchyleniem decyzji Sanepidu, które wydawane są bezprawnie, na podstawie rozporządzeń epidemicznych wydanych bez podstawy prawnej. Wprowadzone przez rząd rozporządzenie epidemiczne jest bowiem niezgodne z konstytucją i ustawą epidemiczną – choć mówiło się o tym już dawno, w ostatnim czasie Wojewódzkie Sądy Administracyjne w całej Polsce coraz częściej wydają orzeczenia, w których uchylają kary nałożone przez Sanepid z uwagi na nieprzestrzeganie rządowych zakazów prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pandemii. Orzeczeń takich są już dziesiątki.  Wszystkie te orzeczenia łączy jedno – co prawnicy podkreślali od początku – niezgodność z konstytucją. Ograniczenia praw i wolności obywatelskich mogą być bowiem wprowadzone tylko w ustawie – nie rozporządzeniu.